GMW

ในอิตาลีมีประเทศอิสระอยู่ 2 ประเทศ คือ นครรัฐวาติกันและซานมารีโน ถือเป็นดินแดนที่ล้อมรอบด้วยพื้นที่ของอิตาลี ซึ่งนครรัฐวาติกันก็เคยได้ยินชื่อจนคุ้นหู แต่ซานมารีโนกลับไม่เคยรู้มาก่อนว่ามีประเทศนี้อยู่ใ..